Soukromá chata s bazénem a terasou
 

   Podmínky ubytování   

UBYTOVACÍ PODMÍNKY

Poslední úprava 19.10.2023
Host: Jsou osoby, kteří užívají objekt k ubytování.
Objekt: Je celý pozemek s chatou, ohraničen plotovými sloupky. Na adrese Stádlec ev.č.21
Provozovatel: Jiří Hejda, identifikační číslo: 05626129

Vážení a milí hosté,
dovolte nám abychom Vás seznámili s podmínkami ubytování. Věříme, že pro Vás bude snadné tyto podmínky dodržet, užít si maximálně pobyt a domů si přivést jen samé krásné zážitky a vzpomínky.

1.
Jsme oprávněni ubytovat pouze řádně přihlášeného hosta. Za tímto účelem může být host požádán o zaslání aktuální fotografie občanského průkazu (nebo jiného platného dokladu totožnosti) na náš email (nebo WhatsUp), před začátkem ubytování. Případně bude doklad předložen v místě ubytování našemu personálu. Fotografii dokladu (informacemi z dokladu) jsme povinni použít jen pro účely spojené s ubytováním. Veškeré zaslané fotografie ze systému (vč. emailu) ihned po kontrole mažeme, aby nemohlo dojít k zneužití třetí stranou.
 
2.
Host má zakázáno ubytovat další osobu, která není uvedena při objednávce ubytování. Objekt mohou užívat pouze osoby, které jsou nahlášeny při objednávce ubytování.
 
3.
Na základě potvrzené objednávky jsme povinni hosta ubytovat od 15:00 hod. v den příjezdu - do této doby pokoj pro hosta rezervujeme, není - li objednávkou určeno jinak.
 
4.
Hosté užívají objekt po sjednanou dobu. Při ukončení pobytu host odevzdá klíč do 10:00 hodin a to přímo personálu nebo vloží klíč do kódové schránky, dle tištěného návodu v objektu –  při ztrátě klíče bude požadována úhrada 1000,- Kč. Neučiní - li tak, jsme oprávněni účtovat mu pobyt za další den. V případě, že objekt je již rezervovaný pro dalšího hosta a ubytovaný host neuposlechne výzvy k ukončení pobytu, či není v objektu přítomen, vyhrazujeme si právo věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby objekt mohl užívat host, který si jej rezervoval.
 
5.
V době od 22:00 hod. do 6:00 hod. host dodržuje noční klid, tj. neruší svým chováním, nebo hlasitou hudbou ostatní osoby, které jsou v okolí objektu (sousedé). Není nutné zhasnout a jít spát, ale hlasové projevy a hudební produkci ztlumit na takovou úroveň, aby nedocházelo k úmyslnému rušení nočního klidu.
 
6.
Provozovatel objektu neručí za věci vnesené hostem do objektu a za škodu na odložených věcech (klenoty, peníze a jiné cennosti).
 
7.
V objektu nesmí host bez souhlasu provozovatele přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.
 
8.
V celém objektu není dovoleno hostu používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holících, případně masážních strojků, sušičů vlasů a pod.), dále osobní počítače a nabíječky kamer a mobilních telefonů. Nejsou povoleny především vařiče, rychlovarné konvice, přímotopy.

9.
Do prvního patra chaty vede strmé schodiště, které je opatřeno zábradlím a protiskluzovou gumou na každém schodu. Dbejte proto při chůzi po tomto schodišti zvýšené opatrnosti.
Používat dětské hřiště mohou jen děti do 10ti let, přičemž za újmu na zdravý odpovídají dospělí hosté (rodiče).
Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých.
 
10.
Rozdělávání malého ohně za účelem opékání je povoleno v krbu pod pergolou pouze dřevěným uhlím popřípadě v přenosném grilu, který je NUTNO používat pouze mimo pergolu a je možno používání s klasickým dřevem.  Po skončení je nutno, aby host tento oheň řádně uhasil. Jakákoliv manipulace s ohněm je zakázána osobám mladším 18ti let a osobám pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.

11.
Do odpadu (umyvadla, WC atd.) je zakázáno vhazovat vlhčené ubrousky, dámské vložky a obdobné materiály, tyto patří do košů. Do WC je možno vhazovat pouze toaletní papír. Do odpadu je dále zakázáno vylívat rostlinné oleje, na to slouží modrý sud u garáže.
 
12.
Voda prochází pravidelnými kontrolami a je hygienicky nezávadná (pitná), lze ji využívat k běžné potřebě hostů. Voda v chatě prochází přes filtry, které však v případě výpadku proudu nemusí pracovat správně, proto vám doporučujeme k pití využít vlastní balenou vodu.

13.
Ve všech vnitřních prostorách objektu platí přísný zákaz kouření, při jeho porušení si provozovatel vyhrazuje právo na pokutu 1.000,- Kč, při opakovaném porušení si provozovatel vyhrazuje právo na okamžité ukončení pobytu hosta bez jakékoliv náhrady či kompenzace.  Uhrazená cena za pobyt propadá ve prospěch provozovatele.

14.
Psi, kočky a jiná zvířata nejsou v objektu povoleny ubytovat. V případě porušení tohoto pravidla bude naúčtována pokuta 1000 Kč + ztížený úklid po ukončení pobytu.
 
15.
Od našich hostů očekáváme, že budou udržovat čistotu v objektu i jeho okolí a chovat se šetrně k jeho zařízení. Také po sobě umyjí použité nádobí a uloží věci na původní místa. Pohybovat se ve vnitřních prostorech chaty jen po přezutí / vyzutí z venkovní obuvi. V případě znečištěného oděvu je host povinen se před vstupem do objektu převléct. V případě znečištění nad rámec běžného znečištění bude účtován poplatek ve výši až 1.000 Kč za ztížený úklid.

16.
Pro hosty nejsou přístupné tyto prostory: Garáž (sklep) chaty, zahradní bouda, kůlna na dřevo, půda v druhém patře chaty. Vše je zamčeno na zámky. V případě úmyslného vstupu do těchto prostor bude bráno jako vloupání.

17. 
Host je povinen při odchodu uzavřít v objektu vodovodní uzávěry, zhasnout světla, uzavřít okna a zamknout dveře.

18.
Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí nezavinil. Z celého chatového objektu je zakázáno odnášet věci, které jsou její součástí. Škody způsobené na majetku objektu je host povinen ohlásit provozovateli a uhradit. Za pronajatý objekt ručí host v plné výši od doby převzetí klíčů až do doby převzetí objektu pronajímatelem  (nikoliv pouze do doby vrácení klíčů). V případě skupiny je zodpovědná osoba ta, která provedla rezervaci.
 
19.
Za ubytování a další poskytnuté služby je host povinen zaplatit před začátkem ubytování. K ceně pobytu je přičtena kauce, kterou jsme povinni vrátit do 5 dnů po ukončení pobytu. Z kauce jsme oprávněni strhnout peněžní částku za poškození či odcizení majetku, překročení spotřeby za elektriku (viz níže), pokuty dle těchto podmínek. Není-li sjednáno jinak.

20.
Storno podmínky ubytování:
- zrušení rezervace 60  30 kalendářních dnů před datem příjezdu 10% ceny
- zrušení rezervace 29 – 15 kalendářních dnů před datem příjezdu 35% ceny
- zrušení rezervace 14 – 0 kalendářních dnů před datem příjezdu 70% ceny
 
Zrušení rezervace je nutné provést e-mailem:
info@chatavikinka.cz
Rozhodující pro zrušení rezervace je datum doručení.

21.
Spotřeba elektřiny je zahrnuta v ceně ubytování do výše běžné spotřeby.
V ceně pobytu je 10 kW / den.
Elektrika je vždy zprůměrovaná dle doby pobytu (př.: 7 dní = max. 70kW)
Každá 1 kW nad tuto spotřebu je doúčtována za cenu 10 Kč / 1 kW.
Spotřebu před příjezdem si můžete zkontrolovat na elektro měřiči ve skříni u tepelného čerpadla.

22.
Host souhlasí s tím, že je prostor hlavních vchodových dveří sledován kamerou. Jde pouze o bezpečnostní kameru pro případ vloupání / krádeže. Dále je kamera umístěna uvnitř sklepa (garáži), kam však host nemá přístup.

23.
Úhradou ceny pobytu host stvrzuje, že byl s těmito podmínkami obeznámen a zavazuje se je respektovat. Host zaplacením pobytu potvrzuje, že jsou mu známy podmínky pro pobyt na chatě, že s nimi souhlasí a v plném rozsahu je přijímá.

24. V případě rezervace z třetích stran (Booking... apod.) se můžou některé z těchto podmínek lišit. Především podmínky storna a kauce. Vždy platí sjednané podmínky při rezervaci.

25.
Host je povinen dodržovat ustanovení těchto ubytovacích podmínek. V případě, že je poruší, má provozovatel právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby.


Jsme rádi, že jste si zvolili právě náš objekt a doufáme, že zde strávíte krásnou dovolenou, která Vás přesvědčí k opakovaným pobytům u nás na chatě. Věříme, že dodržováním těchto zásad, které jsou přirozenou součástí života kulturních lidí, povede k oboustranné spokojenosti.


--------------------------------------------------------------------------------------

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vážení hosté,
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  (dále jen „GDPR“) pro nás vyplývá řada povinností týkajících se ochrany Vašich osobních údajů.
Správcem osobních údajů je:

Pro Vaše rezervace, pobyty, platby a komunikaci s Vámi (dále jen „Subjekt“)  v našem ubytovacím/stravovacím zařízení zpracováváme Vaše osobní údaje:
• jméno a příjmení, příp. titul,
• datum narození,
• adresa trvalého pobytu, doručovací adresu
• e-mail a telefonní číslo
• číslo OP
• v případě cizinců navíc ještě údaje vyžadované ze zákona pro hlášení pobytu cizinců (státní
  občanství, číslo cestovního dokladu, číslo víza)
• v případě bezhotovostní platby (čísla účtu, či čísla platební karty).
Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto
účelem zpracováváme minimálně po dobu trvání doby rezervace, popř. ubytování nebo zákonem stanovenou dobu.
Údaje vyplněné v  knize hostů/smlouvě, společně s údaji na dokladech o úhradě pobytu zpracováváme na základě právního vztahu mezi Vámi a našim zařízením, jehož předmětem je poskytování ubytovacích a souvisejících služeb. Účelem takového zpracování je poskytování uvedených služeb.
V případě cizinců zpracováváme údaje nutné pro hlášení pobytu cizinců, a to na základě povinnosti uložené nám zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Toto zpracování provádíme výhradně za účelem splnění uvedené povinnosti, zahrnuje předání údajů obsažených v přihlašovacím tiskopise cizinecké policii.
Účetní a daňové doklady, kterými poskytnuté služby vyúčtováváme, obsahují též některé osobní údaje (jméno a příjmení klienta, typ poskytnuté služby, datum vystavení dokladu). Tyto doklady uchováváme pouze pro účely splnění povinností stanovených relevantními účetními a daňovými právními předpisy, po dobu uloženou těmito předpisy. 
Vaše osobní údaje můžeme předávat třetím stranám zajišťujícím pro nás podpůrné činnosti – rozesílání zásilek, vymáhání pohledávek, či právní služby. Tyto třetí strany jsou v postavení zpracovatele osobních údajů, předáváme jim pouze osobní údaje nezbytné pro daný účel (rozesílání zásilek, vymáhání pohledávek, či právní služby), a to pouze údaje těch klientů, kterých se konkrétní podpůrná činnost týká. Zpracovatele osobních údajů zajišťující výše uvedené činnosti pečlivě vybíráme, také je průběžně měníme a doplňujeme, vzhledem k těmto aktualizacím a změnám jsme připraveni Vám k Vašemu písemnému, či e-mailovému dotazu sdělit aktuální seznam takovýchto subjektů, u nichž připadá v úvahu předání Vašich výše uvedených údajů.
Vaše osobní údaje nepředáváme do jiných zemí.
Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému
Vaše osobní údaje neposkytujeme.
Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřili jsme zpracováním
Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčili zástupce pro plnění ve smyslu GDPR.
Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat
od nás jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na
přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro
ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupujeme
v rozporu s GDPR.
Správce je oprávněn zpracovávat výše uvedené osobní údaje v souladu s GDPR a ZOOÚ i bez souhlasu Subjektu údaje jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech oprávněných zájmů Správce.
 

Budeme se na vás těšit v chatě vhodné pro 5 osob. Na soukromém pozemku najdete vlastní bazén, krytou terasu s grilem, a to nejdůležitější, úplné soukromí. Celý pozemek budete mít pouze pro sebe. V chatě najdete klimatizaci, televizi, obývací pokoj s gaučem a mnoho dalšího. Můžete si zahrát některou z našich stolních her a nebo v zimních měsících zatopit krbem a užít si tak romantiku se sklenkou vína.
 
Jiří Hejda
Stádlec ev.č. 21
Stádlec 391 62
telefon 
e-mail 
+420 730 826 247
info@chatavikinka.cz